Ngân sách nhanh chóng
Phiên bản web của ứng dụng

Quản lý tài chính cá nhân của bạn cũng trên web!


Cần đăng ký để truy cập dịch vụ (Kế hoạch cao cấp)

The service is still under development and new features will be added on a regular basis.
The website cannot be used in mobile devices.

FEATURE LIST
Feature Availability Notes
Overview Available Missing customization options
Transactions Available
New transactions Available
Scheduled transactions Missing
Accounts Available
Credit cards Partial availability Visible in the Overview
Budgets Missing
Debts Missing
Summary Missing
Charts Partial availability Some charts are visible in the Overview
Calendar Missing

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào trên trang web, hãy liên hệ với chúng tôi qua email tại "support @ fastb lí.it".