Szybki Budżet - Warunki Świadczenia Usługi

Ostatnia aktualizacja: (17/07/2020) Proszę dokładnie przeczytać niniejsze Warunki Świadczenia Usługi ("Warunki") przed użyciem aplikacji mobilnej lub strony internetowej "Szybki Budżet" ("Usługa") obsługiwanej przez “AppFer S.R.L.“. ("Nas", "My" lub "Naszej"). Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają. Uzyskując dostęp lub używając usługę, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków. Jeżeli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do usługi. Obowiązujący język Oficjalny tekst niniejszej Umowy napisany jest w języku angielskim. Niniejsza wersja jest ważna i skuteczna, ale w przypadku niezgodności między dwiema wersjami, pierwszeństwo ma wersja angielska. Zakupy i subskrypcje w aplikacji Niektóre części Usługi wymagają zakupu w aplikacji lub subskrypcji ("Zakup(y)"), aby można było z nich korzystać. W stosownych przypadkach wszystkie Zakupy są oznaczone podatkiem VAT. Nasze Subskrypcje mają różne okresy odnowienia. Subskrypcje są rozliczane z góry na zasadzie powtarzania. W każdej chwili użytkownik może zatrzymać subskrypcję, za pośrednictwem urządzenia, w odpowiedniej sekcji Sklepu Google Play, Apple App Store lub na stronie internetowej Usługi. Jeśli zatrzymasz subskrypcję, pozostanie ona ważna do momentu wygaśnięcia bieżącego okresu odnowienia. Wersja Pro może być przechowywana tylko pomiędzy urządzeniami posiadającymi ten sam systemem operacyjnym (Android lub iOS). Pozostałe zakupy można udostępniać w systemie Android i iOS przy użyciu konta użytkownika. W wersji Pro masz 7 dni na wnioskowanie o zwrot pieniędzy. W przypadku naszych subskrypcji trwających dłużej niż 1 miesiąc, masz 7 dni na wnioskowanie o zwrot pieniędzy. W przypadku naszych miesięcznych subskrypcji, masz 3 dni na wnioskowanie o zwrot pieniędzy. Za pakiety ikon użytkownik nie może otrzymać zwrotu pieniędzy. Użytkownik akceptuje, że nie możemy zwrócić jego Zakupów dokonanych w sklepie Apple App Store, Amazon App Store i Samsung App Store. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą tych sklepów. Synchronizacja z kontem bankowym Synchronizacja z kontem bankowym jest funkcją płatną, która jest całkowicie opcjonalna i nadal możesz używać aplikacji wpisując dane ręcznie. Aby udostępniać taką usługę, korzystamy z usług autoryzowanej firmy zewnętrznej. Użytkownicy z UE: „Salt Edge Ltd.” jest podmiotem licencjonowanym AISP, który działa jako administrator danych. Dane są przekazywane do naszej Usługi dopiero po ich przetworzeniu. Dostęp do kont bankowych uzyskuje się w trybie „tylko do odczytu” po bezpiecznym wprowadzeniu poświadczeń za pośrednictwem środowiska udostępnionego przez bank. Możesz w dowolnym momencie usunąć swoje dane z pulpitu użytkownika Salt Edge. Przed skorzystaniem z tej funkcji musisz sprawdzić, czy Twój bank jest dostępny i zaakceptować Terms of Service i Privacy Policy firmy Salt Edge. Użytkownicy spoza UE: „Salt Edge Inc.” to procesor danych obsługujący techniczną część procesu. Dane są dostępne w trybie „tylko do odczytu”. Przed skorzystaniem z tej funkcji musisz sprawdzić, czy Twój bank jest dostępny i zaakceptować End User Licence Terms Salt Edge. Prawa do treści Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów, patenty i inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane i niezarejestrowane) w Usłudze, aplikacji lub stronie internetowej należą do “AppFer S.R.L.“. Zastrzegamy sobie wszystkie ich prawa. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać jakiegokolwiek znaku towarowego, prawa do wzoru lub prawa autorskiego stanowiącego własność lub będącym kontrolowanym przez Nas lub jakąkolwiek inną stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach. Dostępność strony internetowej i aplikacji Strona internetowa lub aplikacja mobilna może być od czasu do czasu całkowicie lub częściowo niedostępna. Taka niedostępność może wynikać z wad oprogramowania, zaplanowanych lub awaryjnych procedur konserwacji lub awarii dostawców usług stron trzecich. Nie zobowiązujemy się do zapewnienia dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej w określonym czasie. Ponadto, nie zobowiązujemy się do zapewnienia, że strona internetowa lub aplikacja mobilna będą nadal publikowane lub aktualizowane w przyszłości. Dopuszczalne użycie Użytkownik nie może korzystać z naszej Usługi w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Usługi lub ograniczenie dostępności Usługi. Użytkownik nie może korzystać z naszej Usługi w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, nieuczciwy albo szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nielegalnym, nieuczciwym lub szkodliwym celem lub działalnością. Użytkownik nie może wykorzystywać naszej Usługi do kopiowania, przechowywania, hostowania, przekazywania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są powiązane z) wszelkich programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkitów lub innych złośliwych oprogramowań komputerowych. Użytkownik nie może przeprowadzać żadnych systematycznych lub automatycznych czynności gromadzenia danych (w tym między innymi zeskrobywania, pozyskiwania danych, wydobywania danych i ekstrakcji danych) w ramach lub w związku z naszą Usługą bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Użytkownik nie może odsprzedawać Usługi innym podmiotom bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub uzgodnione na piśmie, oprogramowanie jest rozpowszechniane na ZASADZIE "TAK, JAK JEST", BEZ GWARANCJI LUB JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, zarówno wyraźnych lub dorozumianych. ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZA UTRATĘ DOCHODÓW LUB SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH, MORALNYCH, NAWET JEŚLI STRONA WIEDZIAŁA LUB POWINNA WIEDZIEĆ, ŻE TAKIE SZKODY MOGŁYBY WYSTĄPIĆ. W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE MOŻEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI W KWOCIE WIĘKSZEJ NIŻ KWOTA WPŁACONA DO NAS PRZEZ KLIENTA W CIĄGU DWUDZIESTU MIESIĘCY PRZED WYDARZENIEM, WSKUTEK KTÓREGO POWSTAJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Niniejsze ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ale nie dotyczą naruszenia zobowiązań dotyczących poufności, naruszenia praw własności intelektualnej strony przez drugą stronę lub zobowiązań odszkodowawczych. Użytkownik akceptuje, że w naszym interesie leży ograniczenie osobistej odpowiedzialności naszych członków i pracowników. Uwzględniając taki stan, akceptujesz fakt, że nie będziesz osobiście wysuwać roszczeń przeciwko poszczególnym członkom lub pracownikom w związku z wszelkimi stratami, które możesz ponieść korzystając ze strony internetowej, aplikacji lub w związku z niniejszymi Warunkami. Linki do innych stron internetowych Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez “AppFer S.R.L.“. “AppFer S.R.L.“ nie sprawuje żadnej kontroli nad treścią, polityką prywatności, ani praktykami stron internetowych, ani usług stron trzecich. Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że “AppFer S.R.L.“ nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług. Wyłączenie Możemy wyłączyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu. "APPFER S.R.L." MOŻE, BEZ ZAWIADOMIENIA LUB Z POWIADOMIENIEM, OGRANICZYĆ, ZAWIESIĆ, ZAKOŃCZYĆ, ZMODYFIKOWAĆ LUB USUNĄĆ KONTA LUB DOSTĘP DO USŁUG LUB ICH CZĘŚCI JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE PRZESTRZEGA LUB ISTNIEJĄ PODEJRZENIA, ŻE NIE PRZESTRZEGA JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK RZECZYWISTYM LUB GDY ISTNIEJĄ PODEJRZENIA O NIELEGALNE LUB NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z USŁUGI. Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na ich charakter powinny przetrwać zakończenie, pozostają w mocy po zakończeniu, w tym między innymi z zastrzeżeniem warunków własności, wyłączeń z gwarancji, odszkodowania i ograniczeń odpowiedzialności. Zmiany w niniejszych Warunkach Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. W przypadku zmiany, nowe Warunki wejdą w życie 30 dni po ich publikacji na tej stronie. Kwestie stanowiące istotną zmianę, zostaną określone według naszego własnego uznania. Prawo i jurysdykcja Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem włoskim. Wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu w Modenie we Włoszech. Kontakt z nami Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem "support@fastbudget.it". AppFer S.R.L. Numer VAT: IT03925200366 Via Po, 7 41019 - Soliera (Mo) - Italy