Fast Budget - Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: (17/07/2020) Lees deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden") aandachtig door voordat u de mobiele applicatie of website "Fast Budget" (de "Dienst") gebruikt. Deze wordt beheerd door “AppFer S.R.L.“. ("Ons", "Wij" of "Onze"). Uw toegang en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze servicevoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang verkrijgen tot onze dienst. Door de dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u bent gebonden aan deze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze voorwaarden, kunt u de dienst niet gebruiken. Toepasselijke taal De officiële tekst van deze overeenkomst is in het Engels geschreven. Deze versie is geldig en effectief, maar in geval van inconsistentie tussen de twee versies, heeft de Engelse versie voorrang. In-app-aankopen en abonnementen Sommige delen van de Dienst vereisen een in-app-aankoop of een abonnement ('Aankoop (en)') om te worden gebruikt. Waar van toepassing zijn alle aankopen aangegeven inclusief btw. Onze abonnementen hebben verschillende verlengingsperioden. Abonnementen worden op periodieke basis gefactureerd. U kunt op elk gewenst moment een abonnement via uw apparaat stoppen in het betreffende gedeelte van de Google Play Store, de Apple App Store of op de website van de Dienst. Als u een abonnement stopzet, blijft het geldig tot de huidige verlengingsperiode is verlopen. De aankoop van de Pro-versie kan alleen worden overgedragen naar apparaten met hetzelfde besturingssysteem (Android of iOS). De andere aankopen kunnen worden gedeeld tussen Android en iOS met behulp van het gebruikersaccount. Voor de Pro-versie heeft u 7 dagen om terugbetaling te vragen. Voor onze abonnementen die langer dan 1 maand duren, heeft u 7 dagen om terugbetaling te vragen. Voor onze maandelijkse abonnementen heeft u 3 dagen om terugbetaling te vragen. De pictogrampakketten kunnen niet worden terugbetaald. U accepteert dat we uw aankopen die in de Apple App Store, Amazon App Store en de Samsung App Store zijn gedaan, niet kunnen vergoeden. Neem contact op met de ondersteuning van deze winkel voor meer informatie. Banksynchronisatie De banksynchronisatie is een betaalde functie. Het is volledig optioneel, je kunt de app gebruiken om de gegevens handmatig in te voegen. Om deze service aan te kunnen bieden, maken we gebruik van een geautoriseerde derde partij. EU-gebruikers: "Salt Edge Ltd." is een door de AISP gelicentieerde entiteit die optreedt als een gegevensbeheerder. De gegevens worden pas na verwerking aan onze service overgedragen. Bankrekeningen zijn toegankelijk in read-only modus nadat je je gegevens veilig hebt ingevoerd via een omgeving die door je bank ter beschikking is gesteld. Je kunt je gegevens te allen tijde verwijderen van het Salt Edge gebruikersdashboard. Voordat u deze functie gebruikt, moet je controleren of jouw bank beschikbaar is en akkoord gaan met de Terms of Service en het Privacy Policy van Salt Edge. Niet-EU gebruikers: "Salt Edge Inc. is een gegevensverwerker die het technische gedeelte van het proces uitvoert. De gegevens zijn toegankelijk in de read-only modus. Voordat je deze functie gebruikt, moet je controleren of je bank beschikbaar is en de End User Licence Terms van Salt Edge accepteren. Inhoudsrechten Alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd en niet geregistreerd) in en op de Dienst, app of site behoren tot de “AppFer S.R.L.“. We behouden ons alle rechten voor. Niets verleent u een recht of licentie voor het gebruik van handelsmerken, modellenrechten of auteursrechten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Ons of een andere derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden. Website- en app-beschikbaarheid Van tijd tot tijd kan de website of de mobiele app geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn. Een dergelijke onbeschikbaarheid kan het gevolg zijn van defecten in de software, geplande of noodonderhoudsprocedures of fouten van externe serviceproviders. We verplichten ons niet ervoor te zorgen dat de website of de mobiele app op enig moment beschikbaar zal zijn. Verder verbinden wij ons er niet toe om ervoor te zorgen dat de website of de mobiele app in de toekomst zal worden gepubliceerd of bijgewerkt. Aanvaardbaar gebruik U mag onze Dienst niet gebruiken op een manier die de Dienst veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Dienst schaadt. U mag onze Dienst niet gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit. U mag onze Dienst niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere schadelijke software. U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief zonder beperking schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met onze Dienst zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag de Dienst niet aan derden verkopen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid Tenzij vereist door toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt software gedistribueerd op een "AS IS" BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN, expliciet of impliciet. NOCH DE PARTIJ ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER DEZE VOORWAARDEN VOOR VERLOREN INKOMSTEN OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE OF STRAFBARE SCHADE, ZELFS ALS DE PARTIJ WIST OF MOET WETEN DAT DERGELIJKE SCHADE MOGELIJK WAS. WE KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD ONDER DEZE VOORWAARDEN VOOR MEER DAN HET BEDRAG DAT DE KLANT HIERONDER AAN DE VS BETAALT TIJDENS DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET GEBEURTENIS DAT TOT AANSPRAKELIJKHEID LEIDT. Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maar zijn niet van toepassing op schendingen van vertrouwelijkheidsverplichtingen, schendingen van de intellectuele eigendomsrechten van een partij door de andere partij of vrijwaringsverplichtingen. U accepteert dat we er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze leden en werknemers te beperken. Gelet op dat belang, aanvaardt u dat u geen enkele claim persoonlijk zult indienen tegen individuele leden of werknemers met betrekking tot enige verliezen die u zou kunnen lijden in verband met de website, applicaties of deze Voorwaarden. Links naar andere websites Onze Dienst kan links bevatten naar websites van derden of naar services die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door “AppFer S.R.L.“. “AppFer S.R.L.“ heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat “AppFer S.R.L.“ niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services. Beëindiging We kunnen de toegang tot onze Dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook. "APPFER S.R.L." KUNNEN EVENTUELE ACCOUNTS OF TOEGANG TOT DE DIENSTEN OF PORTIES DAARVAN BEPERKEN, WIJZIGEN, WIJZIGEN OF WISSEN ALS U BENT, OF WE VERONDERSTELLEN DAT U BENT, HET NIET VOLDOEN AAN EEN VAN DEZE VOORWAARDEN OF VOOR ENIGE ACTUELE OF VERMOEDELIJKE ILLEGALE OF ONJUIST GEBRUIK VAN DE DIENST, MET OF ZONDER BERICHT AAN U. Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen. Wijzigingen in deze Voorwaarden We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. In geval van herziening worden de nieuwe voorwaarden 30 dagen na publicatie op deze pagina van kracht. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald. Wet en jurisdictie Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving. Eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Modena, Italië. Neem contact met ons op Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via "support@fastbudget.it". AppFer S.R.L. BTW-nummer: IT03925200366 Via Po, 7 41019 - Soliera (Mo) - Italië